Přihláška rukopisu k vydání / Publikační záměr

  Tento formulář můžete vyplnit také ve formátu PDF a odeslat na adresu vff@upol.cz.

  Označené položky jsou povinné.


  Identifikační údaje

  Titul knihy Podtitul knihy Edice/řada (pokud knihu přihlašujete do konkrétní edice vydavatelství nebo je součástí ucelené řady publikací)

  Anotace plánované knihy v češtině Anotace plánované knihy v jazce rukopisu (je-li jiný než čeština) Obsah plánované knihy (uveďte alespoň soupis hlavních kapitol) Vystihněte základní kvality plánované knihy (v čem bude přínosná, jedinečná, zajímavá…) Na jaké čtenáře je kniha zaměřena? (studenti / vědci / úzce specializovaní odborníci / vyučující na VŠ / odborná veřejnost / pracovníci konkrétních institucí (jakých) atd.) Kniha vznikla jako Specifikujte Na vydání jsou přiděleny finanční prostředky

  doložte v samostatné příloze rozpočet určený na redakci a vydání  Osobní údaje

  Jméno autora/editora

  Životopis s publikační činností připojte ve formátu PDF

  nebo vyplňte následující pole:

  Stručný profesní životopis (obsahující aktuální odbornou profilaci, výzkumné zaměření, mezníky ve vědecké či akademické kariéře, získání titulů, členství v radách apod.) Publikační činnost (uveďte předchozí významné publikace: články, studie, knihy)

  Autoři jednotlivých kapitol/částí knihy Přiložte seznam všech autorů s kompletními akademickými tituly a kontaktními údaji (adresou, e-mailem a telefonním číslem)


  Formální parametry

  Rozsah rukopisu (počet znaků včetně mezer; poznámek pod čarou a seznamu literatury, bez rejstříku a příloh) Předpokládaný počet a rozsah příloh Specifikujte přílohy Je na text nebo jeho části nebo přílohy (obrázky) nutné zakoupit autorská práva? Specifikujte práva
  Hlavní část textu bude v jazyce a v rozsahu (normostrany) normostran Další části textu budou v jazycích: a v rozsahu (normostran) normostran; a v rozsahu (normostran) normostran a v rozsahu (normostran) normostran a v rozsahu (normostran) normostran


  Dodání rukopisu

  Kompletní a definitivní rukopis bude (v případě akceptování publikačního záměru) dodán do

  Finanční prostředky určené na vydání knihy (jsou-li) musí být vyúčtovány do


  Odesláním tohoto formuláře jsem si vědom/a, že:
  (1) Termín dodání rukopisu je závazný. Pokud nebude rukopis dodán do uvedeného data, nakladatel jej není povinen přijmout.
  (2) U publikací, jejichž vydání má být hrazeno z grantových prostředků, musí být termín dodání rukopisu min. 4 měsíce před datem vyúčtování prostředků (resp.před účetní uzávěrkou FF UP za daný kalendářní rok).
  (3) Všechny rukopisy jsou podrobovány dvojímu oboustranně anonymnímu recenznímu řízení. V případě negativního výsledku recenzního řízení má nakladatel právo rukopis odmítnout, a to do dvou měsíců od data (skutečného) odevzdníní rukopisu.


  Kontaktní osobaKontaktní emailKontrolní kód
  Pro použití CAPTCHE, musíte mít nainstalovaný plugin Really Simple CAPTCHA.