Pokyny

Formální úprava monografií Vydavatelství Filozofické fakulty UP

Povinné údaje
Na počátku textu je uveden autor a celý název monografie.
Následuje (orientační ) obsah, který nemusí obsahovat stránkování.

Formální náležitosti
Obrázky, schémata, grafy apod. dodávejte vždy jako samostatné soubory, nikoli jako obrázky vložené ve wordu. Ideální jsou formáty TIF, případně JPG, ale také EPS, případně grafické nativní formáty AI, PS, ID… Rozlišení je nutné min. 300 dpi při požadované velikosti obrázku (tedy např. u formátu publikace A5 a šířce obrázku přes celou stranu to bude 300 dpi při šířce obrázku cca 12 cm). Při pořizování printscreenů ukládejte obrázek v maximální možné velikosti. Soubory obrázků číslujte a v textu vyznačte jejich umístění závorkou s textem, např.: (Obr. 1). Tuto závorku vč. textu zvýrazněte červeným písmem. V samostatném souboru dodejte číslovaný (kompatibilní) seznam popisků ke všem obrázkům.
V dokumentu je možné (nikoli nutné) použít automatické formátování, např. styly nadpisů. Nepoužívejte však automatické desetinné číslování nadpisů. Při využití desetinného číslování pište čísla manuálně a za poslední číslicí nedělejte tečku. Každá úroveň desetinného číslování musí mít min. dvě kapitoly. Pokud mají mít kapitoly určité úrovně kromě čísel i nadpisy, musí je mít všechny kapitoly této úrovně, ne jen některé. Pokud je název první hlavní kapitoly „Úvod“, není tato kapitola číslována. „Závěr“ naopak číslován je.

Typografie
Používáme pouze české uvozovky („“), v případě vložených citací české jednoduché uvozovky. Cizojazyčné uvozovky lze ponechat pouze v cizojazyčném resumé nebo dlouhých blokových citacích.
Nezaměňujeme pomlčku ( ̶ ) se spojovníkem (-).
Nezačínáme odstavce tabulátorem a neoddělujeme je volným řádkem.
Údaje o datu uvádíme číselně: 24. 6. 1989; 60. léta 20. století.
Vyhýbáme se opakování závorek v závorkách, raději volíme opisy nebo oddělení z obou stran pomlčkou aj. typografické způsoby.
Citáty uvádíme v uvozovkách bez kurzívy.
Kurzívou označujeme v textu: názvy děl, nově zaváděné pojmy či termíny, které chceme vyzdvihnout.
Tučným řezem případně označujeme: klíčové pojmy, o nichž se rozepisujeme nebo které komentujeme.
Vyhýbáme se podtrženému písmu, není li součástí citátu nebo nejde-li o grafické odlišení části příkladové věty apod.
Indexy odkazující k poznámkám pod čarou umisťujeme až za interpunkční znaky, pokud se ovšem neváží ke konkrétnímu slovu/slovnímu spojení ve větě.
Výpustky uvnitř citátů značíme trojtečkou v hranaté závorce: […]; Na začátku a na konci citátu není nutné značit jeho „vytrženost“ z textu třemi tečkami.
Komentáře autora textu, vysvětlení a zpřesnění uvádíme v hranaté závorce: [toto místo je v rukopise nečitelné – pozn. aut.]
Jako symbol pro „versus“ neužíváme písmeno „x“, ale znak „ד

Číslované a abecední seznamy
Kde je to možné, zakončujeme větu předcházející seznamu dvojtečkou.
Všechny body seznamu musí být buď větné, nebo nevětné a musí být ve stejném pádě.
Jednotlivé body nevětného charakteru začínají malým písmenem, jsou zakončeny středníkem, poslední bod tečkou.
Jednotlivé body větného charakteru začínají velkým písmenem a jsou zakončeny tečkou.
Netolerujeme vsazování výčtů do věty, tj. případy, kdy se za výčtem pokračuje malým písmenem. Taková místa v textu je nutno přeformulovat na uvození výčtu zakončené dvojtečkou, vlastní výčet zakončený tečkou a dále navázat novou větou.

Gramatika
S/Z – se „s“ uvádíme koncovky „-ismus“ a slova jako „renesance“; se „z“ uvádíme slova jako „filozofie“, „diskurz“, „kurz“, „diskuze“
Pokud oborový úzus odporuje českým pravidlům pravopisu (např. psaní velkých písmen), výslovně na to upozorníme v komentáři specifik textu v úvodu dokumentu.
Cizí ženská jména v textu skloňovaná opatřujeme koncovkou -ová, v seznamu literatury a v závorkových odkazech je ponecháváme v originálním znění bez koncovky.

Odkazování, citace, formátování seznamu literatury
Respektujeme jakoukoliv z norem (např. APA, Chicago, Harvard) a oborových zvyklostí, je-li jednotně užita v celém textu.