Recenzní řízení

Vydavatelství FF UP dbá o kvalitu i prestižnost jednotlivých titulů, vydávaných v oborově profilovaných edicích. Recenzní řízení zajišťuje objektivní hodnocení rukopisu a umožňuje každému titulu nezávislé posouzení odborníky z ČR i ze zahraničí.
Všechny tituly nabídnuté VFF UP k publikování procházejí pečlivým recenzním řízením, které má dvě kola.

1. Podmínky recenzního řízení
Nabízený rukopis k vydání splňuje základní parametry odborné práce, a naplňuje tak definici výsledku druhu B podle aktuální metodiky RVVI, nerozhodne-li interní garant edice, popřípadě ve spolupráci s externími garanty Vydavatelství, jinak.

2. První kolo recenzního řízení
První posouzení zaslaného rukopisu provádí redakce Vydavatelství ve spolupráci s interním garantem edice, do které by rukopis mohl být zařazen, pokud by byl přijat k vydání. Je-li třeba, je k prvotnímu posouzení přizván i některý z externích garantů Vydavatelství. Pokud rukopis splňuje formální požadavky na odborný text a odpovídá obsahovému zaměření edice, je postoupen do druhého kola recenzního řízení. V případě, že rukopis uvedené nároky nesplňuje, redakce Vydavatelství ve spolupráci s garantem edice jej vrátí autorovi k přepracování, nebo jeho publikování odmítne.

3. Druhé kolo recenzního řízení

3.1 Ve druhém kole recenzního řízení je text posouzen dvěma nezávislými recenzenty. Dodržujeme zásadu, že ani jeden z recenzentů není pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů a není ani jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzovaného rukopisu. Pokud autor nebo spoluautor rukopisu působí na UP, pak oba recenzenti rukopisu nejsou pracovně spojeni s UP. Výjimkou jsou případy, kdy úzké odborné zaměření rukopisu neumožňuje nalézt dva kvalifikované recenzenty mimo UP. V těchto odůvodněných případech a s úsilím o co nejvyšší kvalitu výsledného textu může garant edice zadat text zaměstnanci UP, je-li si jist jeho nestranností. V případě, že v době akvizice rukopisu již existují dva posudky na daný rukopis (např. dizertace) vyhotovené odborníky mimo UP, má garant edice právo akceptovat je jako dostačující, nebo si naopak vymínit posudky nové.

3.2 Recenzenty rukopisu volí interní garant příslušné edice VFF UP ve spolupráci s vybraným externím garantem Vydavatelství, nikoli autor sám.

3.3 V případě, že jsou oba recenzní posudky doporučující, je recenzní řízení ukončeno a text je přijat k publikování (v případě výhrad k dílčím, zejména formálním nedostatkům po odstranění těchto nedostatků). V případě, že jeden nebo oba recenzenti žádají přepracování rukopisu a jeho nové předložení, je hlavní (příp. kontaktní) autor požádán o zapracování připomínek. V případě, že je jeden posudek doporučující a druhý publikování nedoporučuje, nechá redakce Vydavatelství ve spolupráci s interním garantem edice, popř. s externím garantem Vydavatelství vyhotovit třetí recenzní posudek. Na základě dodatečného recenzního posudku interní garant edice rozhodne o přijetí či nepřijetí textu k publikování. Všechny recenzní posudky obdrží hlavní (příp. kontaktní) autor v elektronické podobě na e-mail, který uvedl pro komunikaci s redakcí Vydavatelství.

3.4 Rozhodnutí o vydání či nevydání, případně o nutnosti dílo přepracovat a podrobit novému recenznímu řízení podává VFF UP autorovi písemně.

3.5 Druhé kolo recenzního řízení je oboustranně anonymní, recenzenti neznají jméno autora rukopisu ani autor jména recenzentů. Jména recenzentů jsou zveřejněna až v tiráži vydané knihy.

4. Doplňující kritéria recenzního řízení

4.1 Je-li předkládaný rukopis napsán v češtině a je-li možné oslovit relevantního odborníka ze zahraničí, bude redakce Vydavatelství společně s interním garantem edice upřednostňovat jeden recenzní posudek ze zahraničí.

4.2 Je-li rukopis napsán v jiném jazyce než v češtině (podle filologických oborů FF UP), bude redakcí Vydavatelství a interním garantem příslušné edice požadován minimálně jeden recenzní posudek ze zahraničí.

4.3 Zahraniční recenzenty volí interní garant edice ve spolupráci s externími garanty Vydavatelství, popřípadě ve spolupráci s dalšími spolupracovníky Vydavatelství FF UP.

Na výběru titulů k vydání se podílejí i odborníci (externí garanti), kteří nepůsobí na Univerzitě Palackého:

prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (VSUP & FHS UK)
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (Pražský lingvistický kroužek)
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D. (FHS UK & FF Univerzity Komenského, Bratislava)
doc. Libora Oates-Indruchová, Ph.D.

Spolupracovníci Vydavatelství FF UP:

doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D. (Filozofický ústav AV, Praha)
dr. Tomáš Glanc (Institut für Slawistik, Humboldt-Universität, Berlin)
Mgr. Jan Křipač, Ph.D. (Národní filmový archiv, Praha)
Prof. Patrick Sériot (Université de Lausanne)
PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV, Brno)