Edice

Devět edičních řad Vydavatelství FF UP pokrývá obory akreditované na FF UP v Olomouci. Každá edice má svého garanta/garanty (s minimálním akademickým titulem ‘docent‘), který/kteří hodnotí a navrhuje/navrhují jednotlivé tituly pro vydání v dané edici.


Historie

Edice je zaměřena na historii a její příbuzné obory. Cílem edice je prezentovat původní odborné práce zaměřené na širokou oblast historických studií.
Garant: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.


Lingvistika

Edice je primárně zaměřena na lingvistické disciplíny a přináší původní práce badatelů nejen v oblastech popisu a/nebo analýzy jazyka (např. podle jednotlivých plánů jazyka: fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe apod.), ale také komplexnější/obecnější pohledy na jazyk (gramatiku, textovou analýzu, pragmatiku) a způsoby jeho fungování v různých oblastech vědeckého zájmu (kvantitativní a matematická lingvistika, sociolingvistika apod.)
Garantka: doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D.


Litera Libera

Edice je primárně zaměřena na literárněhistorická a literárně-teoretická témata různých jazykových oblastí (podle filologických oborů FF UP), jejím cílem je publikovat původní práce badatelů nejen o vybraných historických tématech národních literatur, ale také ucelenější teoretické analýzy (poetologické, naratologické), popřípadě intepretace literárních děl, škol, směrů nebo samotných teorií o literatuře. V neposlední řadě je edice zaměřena na literární témata současnosti.
Garant: doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.


Konvikt

Edice je zaměřena na uměnovědné obory (výtvarného umění, filmu, divadla, rozhlasu, hudby atp.) a je tvořena původními monografickými díly zaměřenými na historickou i teoretickou problematiku, ale také na současná témata jednotlivých uměleckých forem. Součástí edice mohou být i původní práce zaměřené na problematiku médií (televize, digitalizace), na intermedialitu atp. Edice také nabízí možnost publikovat originální práce zaměřené na analýzu/interpretaci uměleckých děl.
Garanti: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. a doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.


Paleon

Edice je primárně zaměřena na diachronní lingvistické disciplíny, srovnávací jazykovědu a slavistiku. Cílem edice je prezentovat původní práce českých badatelů orientovaných na problematiku historického vývoje nebo popisu jazykových jevů s přihlédnutím k historickému kontextu.
Garant: doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.


Přirozený svět

Edice je primárně zaměřena na filozofii, teorii vědy a sémiotiku; svým zaměřením pokrývá širokou škálu problémů, jež mají často interdisciplinární charakter. Jejím cílem je prezentovat původní monografické práce. Jednotlivé tituly mohou vycházet z jiných oborů (uměnovědy, historie nebo lingvistiky), ale svým zaměřením sledují obecnější otázky a problémy spojené např. s otázkami metodologickými nebo s filozofickým kontextem určitého vědního oboru; edice je také zaměřena na dílčí analýzy a/nebo interpretace filozofických, popř. obecně komunikačních otázek a problémů.
Garant: prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.


Psychologie

Edice je primárně zaměřena na obor psychologie a jejím cílem je prezentovat širokou škálu knižních titulů (dizertační a habilitační práce, odborné i kolektivní monografie) z oboru psychologie (klinická a vývojová psychologie, pedagogická a školní psychologie, psychologie práce i teoretická psychologie); dílčím cílem edice je i prezentace populárně-naučných titulů pro širší veřejnost.
Garant:


SocioPolis

Edice je primárně zaměřena na sociologii, politologii a evropská studia a jejím cílem je prezentovat původní práce zaměřené na obecnou problematiku vztahu člověka a společnosti. Edice také přináší fundované a originální pohledy na současné otázky a problémy, týkající se obou hlavních oborů s přesahem k  oborům příbuzným (andragogika, kulturní antropologie, teorie státu a práva atp.).
Garant:doc. PhDr. Tomáš Lebeda Ph.D.


Žádná věda

Edice si klade za úkol připravit čtenářsky atraktivní, praktické, názorné a srozumitelné studijní texty převážně pro publikum studentů bakalářského studia, ovšem s možným přesahem ke studentům všech stupňů vysokoškolského vzdělávání, gymnaziálním studentům i k širší intelektuálně zvídavé veřejnosti. Hlavním formátem by měla být útlá monografie (50-100 stran), která rozvíjí metodologické základy humanitních disciplín, shrnuje aktuální poznání v určité oborové specializaci či poskytuje antologii významných teoretických textů a pramenů.
Garant: doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.