Jana Kolářová: Básnické dílo Jiřího Bartholda Pontana

Jiří Bartholdus Pontanus z Breitenberka patřil k významným autorům předbělohorské latinsky psané bohemikální literatury katolické provenience na přelomu 16. a 17. století. Více čtenář najde v knize Jany Kolářové v edici Litera Libera.