Jan Dvořák

Vrchnostenské město v zasazení do širších struktur

Předkládaná publikace, jež je jedním z výstupů postdoktorského projektu Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci II, je zamýšlena jako pendant k monografii s názvem Vrchnostenské město v raném novověku. Vztahy k vrchnosti a venkovskému zázemí na příkladu Svitav v 17. století, která vyšla v Brně roku 2013. Jejím cílem je poukázat na možné perspektivy bádání v takto tematicky vymezené oblasti a zároveň edičně zpřístupnit některé historické prameny (privilegia, urbáře), jež jsou relevantní právě při zacílení na vrchnostenské město raného novověku jako na prvek širší struktury. Úvodní studie nabízí především vhled do okolností doprovázejících vznik těchto písemností, naznačuje možné způsoby jejich historiografického využití a v některých případech pak na základě nových zjištění opětovně otevírá otázku jejich datace či komunikační funkce.


Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Edice Historie
Rok vydání: 2015
316 s.
ISBN (tištěná verze): 978-80-87895-28-3
ISBN (iPDF): 978-80-87895-27-6
ISBN (epub):
EAN: 9788087895283